Tag Archives Full-stack

Full-stack Engineer

by

Trở thành một full-stack là tham vọng của mọi kỹ sư, nó mang lại cho ta cái nhìn sâu sắc hơn, có sự đồng cảm và hiểu biết thêm một số kỹ năng ở tất cả các lĩnh vực công nghệ phần mềm. Nó cũng giúp ta hiểu rõ hơn những khó khăn ở lĩnh vực chuyên môn khác và cũng giúp ta có những quyết định cân bằng, sáng suốt, phù hợp hơn.

8